Tomaszów Lubelski
   zaloguj
zarejestruj
widok             mężczyzna      kobieta      dziecko      unisex                               inni sprzedawcy


285 000,- zł

        
Niezabudowane działki

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż składników należących do majątku masy upadłości. Przedmiotem przetargu jest wybór nabywcy nieruchomości należących do upadłego Funduszu Mieszkaniowego sp.z.o.o. w upadłości likwidacyjnej, które stanowią niezabudowane działki gruntu położone w Tomaszowie Lubelskim, obręb 8 #8211; Łaszczówka opisane w księgach wieczystych:
KW Nr ZA 1T/00077423/3
KW Nr ZA 1T/00077484/8
KW Nr ZA 1T/00077529/6:
1. działka nr 1300/8 o powierzchni 1242 m #178; wraz z udziałem 120/600 części w działce nr 1300/1
o powierzchni 624 m #178; stanowiącej drogę dojazdową za cenę netto 61 847,50 zł / wadium 6 100 zł /,
2. działka nr 1300/6 o powierzchni 1250 m #178; wraz z udziałem 120/600 części w działce nr 1300/1
o powierzchni 624 m #178; stanowiącej drogę dojazdową za cenę netto 14 147,50 zł / wadium 1 400 zł /,
3. działka nr 1300/4 o powierzchni 875 m #178; wraz z udziałem 1/2 w działce
nr 1300/2 powierzchni 438 m #178; i udziałem 286/1720 części działce nr 1300/14 o powierzchni 2636 m #178; stanowiącymi drogi dojazdowe za cenę netto 14 821 zł / wadium 1 400 zł /,
4. działka nr 1300/5 o powierzchni 1231 m #178; wraz z udziałem 286/1720 części w działce nr 1300/14 powierzchni 2636 m #178; stanowiącej drogę dojazdową za cenę netto 15 996 zł / wadium 1 500 zł /,
5. działka nr 1300/17 o powierzchni 1394 m #178; wraz z udziałem 286/1720 części w działce nr 1300/14 powierzchni 2636 m #178; stanowiącej drogę dojazdową za cenę netto 17 626 zł / wadium 1 700 zł /,
6. działka nr 1300/18 o powierzchni 1395 m #178; wraz z udziałem 286/1720 części w działce nr 1300/14 powierzchni 2636 m #178; stanowiącej drogę dojazdową za cenę netto 17 636 zł / wadium 1 700 zł /
7. działka nr 1300/19 o powierzchni 1396 m #178; wraz z udziałem 288/1720 części w działce nr 1300/14 powierzchni 2636 m #178; stanowiącej drogę dojazdową za cenę netto 71 413 zł / wadium 7 100 zł /,
8. działka nr 1300/20 o powierzchni 1397 m #178; wraz z udziałem 288/1720 części w działce nr 1300/14 powierzchni 2636 m #178; stanowiącej drogę dojazdową za cenę netto 71 513 zł / wadium 7 100 zł /.
I. Do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe
i zagraniczne.
II. Oferty zakupu nieruchomości upadłego należy kierować,
w zapieczętowanej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzeźroczystej kopercie, z adnotacją #8222;Oferta przetargowa #8211; Fundusz Mieszkaniowy sp.z.o.o. - nie otwierać #8221; na adres: Sąd Rejonowy Lublin #8211; Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik w terminie do dnia 31 maja 2012 r./ czwartek /, godz. 15:30 (liczy się data wpływu oferty do sekretariatu Sądu Rejonowego Lublin #8211; Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
IX Wydziału Gospodarczego do spraw upadłościowych
i naprawczych).
III. Oferentem nie może być: syndyk, sędzia #8211; komisarz i upadły oraz ich krewni i powinowaci.
IV. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego #8211; komisarza;
V. Wyboru oferty dokona syndyk, sędzia - komisarz dokonuje zatwierdzenia wyboru oferty w formie postanowienia na posiedzeniu, na którym rozpoznane będą oferty.
VI. Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny, po uprzednim uzyskaniu zgody sędziego - komisarza;
VII. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin #8211; Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydziału Gospodarczego do spraw upadłościowych i naprawczych przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik w dniu 13 czerwca 2012 r./ środa /, godz. 10.00 , sala XXIV;
VIII. Na zarządzenie sędziego #8211; komisarza może zostać przeprowadzona
ewentualna licytacja, która odbędzie się niezwłocznie po rozstrzygnięciu części pisemnej przetargu na posiedzeniu, na którym rozpoznane będą oferty, na następujących warunkach:
- cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena sprzedaży,
zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji;
- oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji (licytant) złoży ofertę korzystniejszą;
- licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją syndyk rozpoczyna
od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują kwoty wyższe z tym, że podwyższenie kwoty nie może być mniejsze, niż wynosi ustalona kwota postąpienia;
- postąpienie w przypadku licytacji całości nieruchomości ustala się na kwotę
1 000,00 zł;
- syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem). Zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje sędzia #8211; komisarz.
IX. Warunkiem przyjęcia oferty jest uiszczenie kwoty wadium na rachunek masy upadłości, Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Lublin nr rachunku 08 1540 1144 2001 6403 7305 0001 w terminie zakreślonym na składanie ofert (decyduje data zaksięgowania na rachunku bankowym masy upadłości);
X. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególną działkę.
XI. Ważna oferta powinna zawierać następujące dane:
a. dokładne określenie oferenta wraz z adresem (imię
i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby
i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego,
a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium;
b. w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis
z właściwych rejestrów (KRS-u lub ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);
c. oferowaną cenę (ze wskazaniem czy jest to cena netto czy brutto);
d. dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami
i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentacji oferenta (odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów);
e. dowód wpłaty wadium w oryginale;
f. oświadczenie, że nie jest osobą wskazaną w pkt. III ani ich przedstawicielem;
g. zobowiązanie nabywcy do pokrycia opłat związanych
z zawarciem umowy sprzedaży;
h. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu niniejszego przetargu oraz oświadczeniem, iż jest mu znana sytuacja prawna, faktyczna oferowanego przedmiotu sprzedaży i w związku z tym nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
i. oświadczenie, iż oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i spełnia warunki w nim określone oraz je akceptuje;
j. wszystkie strony oferty powinny być zespolone
w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości kopert;
k. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem
w języku polskim;
l. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne
i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
XII. Syndyk zawiera z wybranym oferentem umowę sprzedaży nieruchomości upadłego w terminie jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego - komisarza. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w tym terminie z winy oferenta wadium przechodzi na rzecz masy upadłości, a sędzia - komisarz wydaje postanowienie
o ogłoszeniu nowego przetargu;
XIII. Syndyk w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu [tj. daty posiedzenia #8211; w przypadku stwierdzenia nieważności oferty, względnie unieważnienia przetargu w zakresie, którego oferta dotyczyła, od daty nieodbycia się przetargu z innych przyczyn albo daty postanowienia sędziego #8211; komisarza wydanego w przedmiocie wyboru oferty] zwraca wadium oferentom, których oferty nie zostały przyjęte;
XIV. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia podatku VAT, opłat i kosztów związanych ze sprzedażą, dotyczącą przedmiotu przetargu;
XV. Cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu sprzedaży przedmiotu przetargu. Wydanie składnika masy upadłości nastąpi po uregulowaniu całości kwoty przez wybranego oferenta i podpisaniu umowy sprzedaży;
XVI. Szczegółowy opis składników majątkowych, będących przedmiotem przetargu wraz z wyceną rzeczoznawcy oraz regulaminem przetargu znajduje się do wglądu w biurze syndyka masy upadłości w Lublinie ul. Jana Sawy 6/301 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: tel. 601 37 51 35.Czytelników: 2344


Twój koszyk:
towar kolor rozmiar cena ilosc wartosc
Niezabudowane działki 285 000,- 0 0,-
Razem: 0,-
Zamówienie nie może być wysłane elektronicznie
ponieważ sprzedawca nie podał adresu e-mail.

Ostatnio dodane oferty w kategorii nieruchomości:


Nieruchomosc
Tomaszow Lub.

Niezabudowane działki
Lublin

Sprzedam działke budowlaną
Tomaszów Lubelski

Sprzedam mieszkanie 75,5m2, I piętro w Horyńcu-Zd
Horyniec-Zdrój

Dom drewniany do rozbiórki
Tomaszów Lubelski

Duże mieszkanie - tanio
Tomaszów Lubelski

Działka budowlana Rabinówka 12A
Tomaszów Lubelski

Ostatnio dodane oferty firmy : 
com.pl - Tomaszów Lubelski i okolice - darmowe ogłoszenia